مشخصات فنی کپسول های ۵۰ کیلویی پودر و گاز

p5

مشخصات فنی کپسول های ۵۰ کیلویی پودر و گاز
ویژگی مقدار
ظرفیت ۵۰ کیلوگرم
مدل PG50
گروه آتش (کاربرد) BC & ABC
فشار کاری ۱۷ بار
فشار آزمون ۳۰ بار
وزن کل ۱۰۱ کیلوگرم
طول پرتاپ ۷ تا ۹ متر
زمان تخلیه ۴۵ تا ۵۰ ثانیه
دمای کارکرد -۲۰˚ c to +۶۰˚c
طول شلنگ ۵ متر
گاز عامل محرک N+Co2
ظرفیت گاز عامل محرک ۲ کیلوگرم