مشخصات فنی کپسول های تحت فشار۶ کیلوگرمی

p5

مشخصات فنی کپسول های تحت فشار ۶ کیلوگرمی
ویژگیمقدار
ظرفیت ۶ کیلوگرم
مدل P6
گروه آتش (کاربرد) BC & ABC
فشار کاری ۱۷ بار
فشار آزمون ۳۰ بار
وزن کل ۱۰ کیلوگرم
طول پرتاپ ۶ تا ۸ متر
زمان تخلیه ۱۴ تا ۱۶ ثانیه
قابل استفاده در دمای -۲۰˚ c to +۶۰˚c