مشخصات فنی کپسول های تحت فشار۱۲ کیلوگرمی

p5

مشخصات فنی کپسول های تحت فشار ۱۲ کیلوگرمی
ویژگیمقدار
ظرفیت ۱۲ کیلوگرم
مدل P12
گروه آتش (کاربرد) BC & ABC
فشار کاری ۱۷ بار
فشار آزمون ۳۰ بار
وزن کل ۱۷.۵ کیلوگرم
طول پرتاپ ۶ تا ۸ متر
زمان تخلیه ۱۹ تا ۲۳ ثانیه
قابل استفاده در دمای -۲۰˚ c to +۶۰˚c