مشخصات فنی کپسول های تحت فشار ۴ کیلوگرمی

p4

مشخصات فنی کپسول های تحت فشار ۴ کیلوگرمی
ویژگیمقدار
مدل P4
گروه آتش (کاربرد) BC & ABC
فشار کاری ۱۷ بار
فشار آزمون ۳۰ بار
وزن کل ۷ کیلوگرم
طول پرتاپ ۶ تا ۸ متر
زمان تخلیه ۱۱ تا ۱۳ ثانیه
قابل استفاده در دمای -۲۰˚ c to +۶۰˚c
ظرفیت ۴ کیلوگرم