مشخصات فنی کپسول های تحت فشار ۱ کیلوگرمی همراه با کیف کمک های اولیه

p10

مشخصات فنی کپسول های تحت فشار ۱ کیلوگرمی همراه با کیف کمک های اولیه
ویژگی مقدار
ظرفیت ۱ کیلوگرم
گروه آتش (کاربرد) BC & ABC
فشار کاری ۱۵ بار
فشار آزمون ۳۰ بار
وزن کل ۱.۹ کیلوگرم
طول پرتاپ ۴ تا ۵ متر
زمان تخلیه ۷ تا ۹ ثانیه
قابل استفاده در دمای -۲۰˚c to +۶۰˚c
مدل P1