خاموش کننده پودر و گاز ۱۲ کیلویی بالن بغل

p5

خاموش کننده پودر و گاز بالن داخل ۱۲ کیلویی
ویژگیمقدار
ظرفیت ۱۲ کیلوگرم
مدل PG12
گروه آتش (کاربرد) ABC
فشار کاری ۱۵ بار
فشار آزمون ۲۵ بار
وزن کل ۱۹ کیلوگرم
طول پرتاپ ۶ تا ۸ متر
زمان تخلیه ۱۵ تا ۲۵ ثانیه
قابل استفاده در دمای -۲۰˚ c to +۶۰˚c
قطر خارجی ۱۸۰ میلیمتر
جنس سیلندر CARBON STEEL
گاز عامل محرک CO2
ارتفاع کلی با شیر ۶۴ سانتی متر