خاموش کننده پودر و گاز بالن داخل ۶ کیلویی

p5

خاموش کننده پودر و گاز بالن داخل ۶ کیلویی
ویژگیمقدار
ظرفیت ۶ کیلوگرم
مدل PG6
گروه آتش (کاربرد) ABC
فشار کاری ۱۵ بار
فشار آزمون ۲۵ بار
وزن کل ۱۱ کیلوگرم
طول پرتاپ ۶ تا ۸ متر
زمان تخلیه ۱۳ تا ۱۶ ثانیه
قابل استفاده در دمای -۲۰˚ c to +۶۰˚c
قطر خارجی ۱۴۵ میلیمتر
جنس سیلندر CARBON STEEL
گاز عامل محرک CO2
ارتفاع کلی با شیر ۵۲ سانتی متر